www.facebook.com

klepaczbp@wp.pl

+48 503 709 800

 Niewłaściwe połączenie zbrojenia w narożniku wieńca 

 

 

 Brak zachowania dystansu pomiędzy izolacją  .przeciwwilgociową a zbrojeniem płyty 

 

 

 Brak zbrojenia przypodporowego 

 

 

 Niewłaściwe przedłużenie prętów zbrojeniowych 

 

 

 Niewłaściwie połączone zbrojenie  przypodporowe 

 

 

 Nierównomierne rozłożenie zbrojenia 

 

 

 Brak zapewnienia ciągłości zbrojenia 

 

 

 Brak miejsca na otulinę zbrojenia wieńca 

 

 

 Brak dystansów pomiędzy szalunkiem a zbrojeniem belki 

 

 

 Brak dystansów pod zbrojeniem wieńca 

 

 

 Brak ciągłości izolacji poziomej 

 

 

KIEROWNIK BUDOWY ZATRUDNIONY PRZEZ WYKONAWCĘ MOŻE NIE REPREZENTOWAĆ INTERESÓW INWESTORA

ARCHITEKTURA

NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór inwestorski nie jest wymagany, chyba że taki obowiązek nałoży organ wydający pozwolenie na budowę. Funkcję tę może pełnić wyłącznie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, będący pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma odpowiednią wiedzę techniczną, doświadczenie oraz czas, aby dopilnować wszystkich ważnych kwestii, dlatego jeśli Inwestor nie zna się na budownictwie, to warto taką osobę ustanowić.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje na budowie interesy Inwestora. Sprawdza on przede wszystkim czy prowadzone prace budowlane są zgodne z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa i pozwoleniem na budowę.

 

Przeprowadza także kontrolę jakości wykonywanych prac budowlanych wraz z oceną zgodności stosowanych wyrobów budowlanych. Jego obowiązkiem jest również kontrola oraz obiór robót ulegających zakryciu, np. kontrola konstrukcji zbrojenia przed jego zabetonowaniem. Inspektor ma prawo do uczestniczenia w próbach urządzeń technicznych, instalacji i przewodów kominowych. Potwierdza on, że roboty budowlane zostały faktycznie wykonane, a stwierdzone wady usunięte.

 

KIEROWNIK BUDOWY

ZATRUDNIONY PRZEZ WYKONAWCĘ

MOŻE NIE REPREZENTOWAĆ

INTERESÓW INWESTORA

BŁĘDY WYKONAWCZE

SPOTYKANE PODCZAS ODBIORÓW