www.facebook.com

klepaczbp@wp.pl

+48 503 709 800

a)  

elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b)  

instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c)  

instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

1)   

okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

2)   

okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 

3)   

okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4)   

bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61pkt 2;

Przeglądy budowlane półroczne, roczne i pięcioletnie

ARCHITEKTURA

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

Wykonuję przeglądy budowlane wymagane Ustawą Prawo Budowlane polegające na sprawdzeniu stanu technicznego, w zakresie wynikającym z Art.62.1, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

Art. 62.1.

 

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

Referencje

 

REFERENCJE